Plán práce Školské rady Gymnázia dr. A. Hrdličky na funkční období 2015-2018

Thursday, 02 April 2015 | Written by  | Return to Školská rada

 

Plán práce Školské rady Gymnázia dr. A. Hrdličky v Humpolci na funkční období 2015-2018

Plán práce vychází z textu Zákona 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Školská rada se bude scházet dvakrát ročně – v podzimním a jarním termínu. Svolání školské rady bude možné i v případě mimořádné události nebo na základě žádosti některého z jejích členů.

Rada považuje za svůj úkol:

  1. schvalovat výroční zprávu školy
  2. za účasti vedení školy projednat záměry dalšího rozvoje školy a výsledky školní autoevaluace
  3. být nápomocna vedení škole při řešení aktuálních problémů
  4. projednat zprávu o hospodaření školy
  5. zabývat se případnými zprávami České školní inspekce o celkovém fungování školy

O výsledcích své činnosti bude rada informovat pracovníky školy, zřizovatele, zletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých studentů formou pravidelně zveřejňovaných zápisů na internetových stránkách školy.

PhDr. Stanislava Hralová, Ph.D.                                                                   Mgr. Jiří Dalík
     (předsedkyně ŠR)                                                                                     (místopředseda ŠR)

………………………………………………….                                                                ……………………………………………          

Last modified on Friday, 03 April 2015 13:09