Usnesení ze dne 31. 10. 2006

Tuesday, 31 October 2006 |   | Return to Usnesení školské rady

Zápis z jednání Školské rady

gymnázia dr.A.Hrdličky v Humpolci

Pořadové číslo jednání: 3.

Datum jednání: 31.10. 2006

Přítomni:

 • Ing. Jarmila Kasalová
 • Jaroslav Semerád
 • Jaroslav Vaňkát
 • PhDr. Stanislava Hralová, Ph.D
 • Mgr. Jiří Dalík

Omluveni: Mgr. Daniela Havlíčková

Na jednání přizváni: Mgr. Vlastimil Fiala

Program jednání:

 1. Kontrola usnesení z jednání školské rady ze dne 2.5. 2006
 2. Projednání a schválení Výroční zprávy školy za šk. rok 2005/2006
 3. Projednání a schválení Zprávy o hospodaření školy za rok 2005
 4. Různé
 5. Projednání a schválení závěrečného usnesení

Usnesení z 3. jednání školské rady ze dne 31. října 2006:

 1. Rada školy vzala na vědomí informace ředitele školy o způsobu financování jídelny     Rodinka v kalendářním roce 2006 a 2007. Jídelna bude od počátku r. 2007 zařazena     do sítě školských zařízení.
 2. Rada uložila řediteli školy provést dílčí úpravy v textu Výroční zprávy školy .  Úpravy se týkají oddílu o studentských soutěžích.
 3. Rada školy schválila upravenou verzi Výroční zprávy školy za školní rok 2005/2006.
 4. Rada školy  projednala a schválila Zprávu o hospodaření školy v kalendářním roce     2005.
 5. Školská rada  požádala ředitele školy o zvážení možnosti nákupu žákovských     sportovních dresů, které budou sloužit pro reprezentaci školy na sportovních      soutěžích.

Schváleno v Humpolci dne 31.10. 2006
PhDr. Stanislava Hralová,Ph.D v.r.
Jiří Dalík v.r.
předseda školské rady
zapisovatel
Last modified on Tuesday, 03 April 2012 10:21