Usnesení ze dne 13. 05. 2008

Tuesday, 13 May 2008 |   | Return to Usnesení školské rady

Zápis z jednání Školské rady

gymnázia dr.A.Hrdličky v Humpolci

Pořadové číslo jednání: 7.

Datum jednání: 13. května 2008

Přítomni:

 • Ing. Jarmila Kasalová
 • Jaroslav Vaňkát
 • PhDr. Stanislava Hralová, Ph.D
 • Mgr. Jiří Dalík

Omluveni:Jaroslav Semerád

Nepřítomni: Mgr. Daniela Havlíčková

Na jednání přizváni: Mgr. Vlastimil Fiala (ředitel školy)

Program jednání:

 1. Kontrola usnesení z předcházejících jednání
 2. Diskuse a schválení Zprávy o hospodaření školy za rok 2007 a dokumentů s ní souvisejících
 3. Jednání o ukončení funkčního období členů rady školy a jejich případné další kandidatuře.
 4. Různé
 5. Projednání a schválení závěrečného usnesení

Usnesení z 6. jednání školské rady ze dne 13. května 2008:

 1. Rada se vyjádřila ke splnění usnesení z předcházejícího jednání.
 2. Rada vzala na vědomí komentář ředitele školy k hospodaření humpoleckého gymnázia za rok 2007 a hodnocení právě ukončené finanční kontroly. Zároveň rada školy vyslechla finanční výhled ředitele školy na příští rok.
 3. Rada schválila Výroční zprávu o hospodaření za rok 2007.
 4. Rada projednala možný průběh voleb do nové školské rady v podzimním období roku 2008, které musí proběhnout tak, aby bylo možné do voleb zahrnout i rodiče a studenty budoucích prvních ročníků.
 5. Rada školy schválila závěrečné usnesení.
Schváleno v Humpolci dne 13.05.2008
PhDr. Stanislava Hralová,Ph.D v.r.
Jiří Dalík v.r.
předseda školské rady
zapisovatel
Last modified on Tuesday, 03 April 2012 10:16