Škola bez drog

pátek, 17 únor 2012 | Napsal(a)  | Zpět na Úřední deska

Minimální preventivní program v oblasti užívání návykových látek

A. Organizace života školy, vytváření předpokladů pro uplatňování zdravého životního stylu, optimalizace sociálně psychologického klimatu školy a minimalizace vlivů, které by mohly ohrozit zdraví žáků i učitelů, výchovných pracovníků.

Soustavné sledování vývojových a individuálních potřeb žáků, odhalování poruch vývoje a poskytování rychlé a účinné intervence při výskytu problémů:

 • sledování žáků, chování žáků a jejich možných potřeb všemi vyučujícími, především třídními učiteli
 • individuální pohovory třídních učitelů se studenty
 • diskuze nad možnými poruchami chování a problémy žáků na oficiálních poradách pedagogů i při neformálních besedách

Důsledné plnění úkolů školního poradenství, realizované především pedagogem či psychologem, k němuž mají žáci důvěru

 • žáci mají možnost diskutovat s výchovným poradcem buď osobně, nebo pomocí „linky důvěry“ - anonymní e-mailová korespondence
 • při komplikovanějších problémech, které překračují možnosti výchovného poradce, je kontaktována Pedagogicko psychologická poradna Pelhřimov nebo kliničtí psychologové

Úprava školního řádu, organizačního řádu a veškeré činnosti školy ve shodě s ochranou zdraví žáků a ochranou vůči zneužívání návykových látek a vlivům jiných sociálně patologických jevů.

 • školní řád a rozvrh tříd je koncipován tak, aby v co nejširší míře zajišťoval ochranu vůči všem škodlivým jevům
 • dozory o přestávkách
 • dozory při akcích pořádaných školou

Optimalizace vztahů mezi žáky a učiteli.

 • velikost školy - 300 - 350 žáků umožňuje velmi osobní přístup učitelů k žákům, všichni se navzájem znají
 • převládá pocit vzájemné důvěry

Zvýšená péče žákům hendikepovaným, žákům se zdravotními a sociálními riziky a aktuálními problémy

 • škola se snaží mapovat všechny možné problémy, které by vznikly u žáků s uvedenými riziky. V současné době je na škole několik studentů se specifickými poruchami učení. Těmto žákům je věnována zvýšená pozornost, a to především v oblasti ověřování vědomostí a znalostí.

Koordinace činnosti pedagogů při realizaci Minimálního preventivního programu

 • seznámení s minimálním preventivním programem na poradě pedagogického sboru a jeho začlenění do osnov všeobecně vzdělávacích předmětů (ZSV, On, Bi, Tv)

Zajištění dostatečného množství volnočasových aktivit

 • využití tělocvičny od 7.00 do 17.00 hodin pro žáky školy při sportovních aktivitách v rámci AŠSK (neformální skupiny studentů)
 • využití počítačových místností s připojením na internet 7.00 - 16.30 hodin
 • využití studovny 7.00 - 16.30 hodin
 • možnost využít všechny pomůcky, učebnice a knihy ve škole, učebna Hv a Vv
 • program GLOBE
 • kroužek stolního tenisu
 • další aktivity na základě každoroční nabídky (kroužky ze všech všeobecně vzdělávacích předmětů, kroužek ruského jazyka, latiny)

B. Do vzdělání žáků důsledně začleňovat problematiku etické a právní výchovy, zdravého životního stylu ve shodě s obsahem vymezeným Standardem základního vzdělávání a Standardem vzdělávání na čtyřletém gymnáziu a schválenými vzdělávacími programy

Důsledné realizování vzdělávání v celé šíři vzdělávací oblasti „Zdravý životní styl“
Využívání pro vzdělávání žáků v dané oblasti ověřených efektivních metod (peer programy, aktivní sociální učení, ….)
Vytváření podmínek pro příznivé pracovní klima a zdravý pracovní režim žáků i učitelů ve všech částech vzdělávacího procesu (povinných i zájmových formách)

 • aplikace vhodné a dostupné formy propagace zdraví a zdravého životního stylu ve vzdělávání a režimu žáků - programy v rámci ZSV - projekt Občan, v rámci kroužku GLOBE - Modré z nebe,…., v rámci projektu SLAM - Dům budoucnosti (mezilidské vztahy, používání ekologických materiálů, zpracování odpadu, ...)
 • přípravný týden pro první ročníky - zdravý způsob života, ochrana proti sociálně patologickým jevům
 • sportovně turistický pobyt v přírodě pro třetí ročník osmiletého cyklu - zdravý způsob života
 • sportovně turistické kurzy pro předposlední ročníky studia (pobyt v přírodě, vodácký kurz, sportovní aktivity)
 • LVVZ - sekunda, kvinta, 1.A

C. Do vzdělávání všech učitelů a jejich doškolování důsledně zařazovat problematiku etické a právní výchovy, zdravého životního stylu a prevence zneužívání návykových látek i dalších sociálně patologických jevů

 • školení metodika preventivních aktivit - akce pořádané PC Jihlava, PPP Pelhřimov
 • školení zástupce ředitele na akcích pořádaných PPP Pelhřimov - SPU, šikana, drogová závislost
 • školení učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů
 • informování všech pracovníků školy o začlenění programů škol do preventivních programů obcí (mimoškolní aktivity pro veřejnost - školní tělocvična je k dispozici i zájemcům z mimoškolní oblasti - sportovní aktivity žactva a dorostu
 • předávání nezbytných informací z dané vzdělávací oblasti a preventivních činností se žáky všem ostatním učitelům (pedagogické rady, neformální setkání, školení učitelů)

D. Do spolupráce s rodiči žáků, obcemi a jinými partnery školy cíleně začleňovat problematiku zdravého životního stylu a ochrany žáků, včetně prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů.

 • Informování rodičů žáků na pravidelných rodičovských sdruženích, individuálních rozhovorech s rodiči při řešení aktuální situace
 • Informování Poradního sboru Nadačního fondu Gymnázia dr. A. Hrdličky Humpolec
 • Spolupráce s odborníky na řešení aktuálních problémů (PPP Pelhřimov, kliničtí psychologové)

E. Uplatňování přiměřených represivních nástrojů. Represivní nástroje musí být zaměřeny na ty, kteří podceňují výchovu postojů proti drogám, eventuelně i tolerují zneužívání u dětí a mládeže, usnadňují liknavostí dostupnost drogy, znevažují účinky drog včetně alkoholu a nikotinu na dospělý organismus; důsledně postihovat i ostatní projevy sociálně patologického chování.

 • důsledná kontrola dodržování zákona č. 37/1998 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi ve znění pozdějších úprav, včetně plnění oznamovací povinnosti a seznamování s ním v rámci společenskovědní vzdělávací oblasti etické a právní výchovy
 • důsledné potírání kuřáctví, požívání alkoholu a dalších návykových látek
 • opatření proti dostupnosti těchto látek ve škole a jejím okolí - zakotveno ve školním řádu
 • spolupráce s odděleními sociální prevence, sociálních odborů a obcí, oddělením péče
   o dítě, kurátory pro mládež, policií apod.

3. září 2012
Mgr. Hana Havelková
ředitelka školy

Naposledy změněno úterý, 18 září 2012 13:38